Missie & visie

Missie & Visie

Waar staan we voor?

Op het GO! Atheneum Etterbeek streven we naar het bereiken van maximale leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden. Met de focus op respect, verantwoordelijkheid en wereldburgerschap maken wij van de school een betekenisvolle leer- én leefomgeving voor elke lerende.

 

speelplaats

Ons pedagogisch project: de vijf KAE-pijlers

1. Kritische denkers voorbereiden op het hoger onderwijs.

Onze kerntaak is het voorbereiden van onze leerlingen op het hoger onderwijs. Daarom zetten wij niet alleen in op een stevige cognitieve basis, maar ook op een uitdagend leerklimaat. Een opleiding aan onze school biedt het ideale referentiekader voor verdere studies. Onze leerlingen verlaten het KAE als mondige en kritische wereldburgers.

Als school vinden we het belangrijk om ‘de zin in het leren’ aan te wakkeren. De leerlingen staan hier niet alleen voor: de klascoaches en studiebegeleiders helpen de leerlingen plannen, en staan altijd klaar wanneer ze problemen hebben met de leerstof of de leerstrategieën. Zo maken we hen stap voor stap verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Onze studiebegeleiders ontfermen zich ook over de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Of het nu gaat om (Humane) Wetenschappen, (Klassieke) Talen, Economie of Sport, in alle studiedomeinen streven we ernaar om onderwijs aan te bieden dat zowel kwalitatief als innovatief is. Onze leerlingen krijgen een lessenpakket dat voldoet aan hun verwachtingen en dat verdieping biedt in het gekozen domein.

Om deze reden verwachten wij ook veel van onze leerkrachten: gedegen vakkennis, pedagogische en communicatieve vaardigheden, een dynamische didactische aanpak, initiatiefbereidheid voor het opzetten van vakoverschrijdende projecten, een sterke teamgeest en een grote betrokkenheid bij de school. Ook aan horizontale (over richtingen heen) en verticale (over leerjaren heen) samenwerking hechten wij veel belang.

2. Onze leerlingen evalueren om het leren te stimuleren.

Op onze school kiezen we voor ontwikkelingsgericht evalueren: we evalueren om het leren te stimuleren. We benaderen onze leerlingen vanuit verschillende hoeken en evalueren hen op een ‘brede’ manier. Zo is er meer aandacht en tijd voor het geven en krijgen van feedback, maar ook voor zelfevaluatie. Door een goede opvolging van de resultaten stuurt de leraar continu het leerproces van de leerling bij. Door te remediëren en te verdiepen of verbreden helpt hij/zij alle leerlingen verder.

3. De maximale ontplooiing van elke leerling nastreven.

Het welbevinden van onze leerlingen ligt ons nauw aan het hart. Door hen positief te benaderen, proberen wij hun zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfrespect te vergroten. Leerlingen kunnen met al hun problemen – klein of groot – ook altijd terecht bij hun leerlingenbegeleider of de mentor van de school: ze staan er nooit alleen voor. We hebben op school ook een groep leerlingen die opgeleid zijn om zelf als aanspreekpunt en vertrouwenspersoon te fungeren voor leerlingen die met een probleem zitten: De Conflixers. Soms is het nu eenmaal makkelijker om een leeftijdsgenoot over een bepaald probleem aan te spreken.

Zowel de socio-emotionele als de leerbegeleiding worden geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem, waarin we van iedere leerling een pedagogisch dossier samenstellen. Zo kan het hele team de onderwijsloopbaan, de ontwikkeling en evolutie van de individuele leerling opvolgen, en vergemakkelijkt het de samenwerking met het CLB. Wij doen op hun expertise beroep wanneer wij problemen detecteren waar we zelf geen passend antwoord voor vinden.

Jaar na jaar bieden wij onze leerlingen tal van projecten aan die de persoonlijkheid verder ontwikkelen. Zo is er bv. in de week voor de lentevakantie een geïntegreerde werkperiode (GWP) waar we inzetten op verbondenheid en kunnen onze leerlingen zich aansluiten bij een actieve toneelvereniging. Via de leerlingenparticipatie wakkeren wij ook de zin voor initiatief en verantwoordelijkheid aan. Naast dit alles is er natuurlijk ook voldoende ruimte voor sport en ontspanning.

4. Samen leren samenleven.

Onze school is geen eiland in de samenleving: ze staat er midden in. Door open te staan voor debat en onze leerlingen kennis te laten maken met cultuur, natuur, geschiedenis, actualiteit … helpen wij onze leerlingen bij de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden, empathisch vermogen en kritische (wereld)burgerzin. We leren hen begrijpen wat er in de wereld gebeurt, zodat ze hun eigen plaats in de wereld beter kunnen vinden.

We gaan respectvol om met de ideologische, religieuze, sociale of politieke achtergrond van onze leerlingen en hun ouders. Het is belangrijk om elkaar te leren kennen, te leren respecteren, samen te werken en elkaar te helpen. Wie bereid is zijn ogen en oren te openen, wordt bevrucht door de ideeën van anderen en wordt veelzijdiger.

5. De meertaligheid van onze leerlingen bevorderen.

Als Brusselse school zijn de meertaligheid en diversiteit op onze school een evidentie en een troef. Als Nederlandstalige school blijft volwaardig Nederlandstalig onderwijs onze permanente zorg. Wanneer leerlingen beginnen op onze school, leggen ze een taaltest af om hun niveau te bepalen. Zo kunnen we iedere leerling de gepaste ondersteuning of het gepaste traject bieden (bv. in de vorm van naschoolse activiteiten).

Maar omdat je in Brussel en Europa niet voldoende hebt aan het Nederlands alleen, zetten we ook in op andere talen als Frans of Engels. We bieden ook de mogelijkheid om in te stappen in een meertalig (CLIL-)traject, waarbij leerlingen lessen als geschiedenis, natuurwetenschappen of niet-confessionele zedenleer in het Frans of Engels kunnen volgen.

De thuistaal van onze leerlingen geven we een plaats door toe te staan dat ze op de speelplaats de taal mogen spreken die ze verkiezen.