Missie & visie

De missie en visie van het GO! Atheneum Etterbeek bevatten de identiteit van de school en de doelen die wij nastreven voor de ontwikkeling en de toekomst van onze leerlingen.

GO! Atheneum Etterbeek

Innovatief & uitdagend
 

Missie

Wij bundelen en ontwikkelen onze knowhow, expertise en competenties permanent om ze optimaal aan te wenden voor de vorming van onze jongeren. Ons doel is om de maximale ontplooiing van de persoonlijkheid van elke leerling te verwezenlijken. Naar school gaan op het KAE is meer dan gewoon schoollopen.

Waar gaan we voor?

Onze kerntaak bestaat uit het voorbereiden van leerlingen op het hoger onderwijs. Wij zetten in op een stevige cognitieve basis én op een uitdagend leerklimaat. Daarom hechten we veel belang aan onderwijsvernieuwing.

Wij verwachten veel van onze leerlingen, maar ook van onze leraren. Lesgeven gebeurt bij ons niet meer alleen in de klas, maar ook daarbuiten.  Daarnaast bieden we aan onze leerlingen heel wat kansen om hun persoonlijkheid verder te ontwikkelen door deel te nemen aan de vele projecten die op onze school lopen.

Schoollopen op het KAE is leuk. Het welbevinden van onze leerlingen ligt ons nauw aan het hart. We zorgen voor een omgeving waarin alle leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen en ondersteunen kinderen met moeilijkheden of die nood hebben aan extra uitdaging.

Visie

Onze sterke reputatie als school danken wij aan de kwalitatieve opleiding waarvoor we staan: studievaardigheden bijbrengen, voorbereiden op het hoger onderwijs door een stevige cognitieve basis te verweven met het ontwikkelen van sociale vaardigheden, empathie en kritische zin, wereldburgerschap ...

In alle studiedomeinen streven we ernaar om onderwijs aan te bieden dat zowel kwalitatief als innovatief is en daarvoor staan we ook gekend. Onze lessentabellen zijn bijzonder van de eerste tot en met de derde graad. Ongeacht de richting die leerlingen kiezen (Wetenschappen, Talen, Humane wetenschappen of Sport), krijgen ze een lessenpakket dat voldoet aan hun verwachtingen en dat verdieping biedt in dat waarvoor ze kiezen.

Een opleiding aan het KAE biengagementsbeursedt een breed referentiekader dat gemakkelijk aansluiting geeft op verdere studies. De tijd van het uitsluitend doceren is voorbij, leve de interactieve benadering. Wij zoeken naar onderwijsvormen die aansluiten bij de leefwereld van jongeren, want interesse is de eerste stap in het leerproces. Zo wordt leren een vanzelfsprekende en plezierige activiteit. Onze leerlingen participeren actief aan de lessen en leren zo van hun fouten, die onlosmakelijk met leren verbonden zijn.

Wij hechten niet alleen belang aan het doorgeven van kennis, maar hebben ook veel oog voor andere opvoedkundige facetten. Wij werken bewust aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van iedere leerling: respect, verantwoordelijkheid en wereldburgerschap zijn onsportdagze kernwaarden.

We verwachten van de leerlingen dat zij de waarden eigen maken die wij als school belangrijk vinden. Leerlingen worden verwacht verantwoordelijk en respectvol te zijn. Ze weten wat hun rechten zijn, maar kennen ook hun plichten. Wij willen dat leerlingen bij ons kritische wereldburgers worden. Onze school is geen eiland in de samenleving, ze staat er midden in. Dit stimuleren we door open te staan voor debat en hen kennis te laten maken met cultuur, natuur, geschiedenis, actualiteit … Zo leren we hen begrijpen wat er in de wereld gebeurt, zodat ze hun plaats in de wereld beter kunnen vinden. Jaar na jaar bieden wij onze leerlingen een geïntegreerde werkperiode (GWP), een actieve toneelvereniging, een leerlingenfestival … en tal van projecten die de persoonlijkheid verder ontwikkelen. Via de leerlingenparticipatie wakkeren wij ook de zin voor initiatief en verantwoordelijkheid aan.

Onze school biedt een veilige plek waar iedere leerling geaccepteerd wordt en zich optimaal kan ontwikkelen met meer ondersteuning of uitdaging voor diegenen die dat nodig hebben. Onze leerkrachten staan garant voor een beschermende omgeving waarin pestgedrag en agressie niet worden getolereerd. Het streven naar een klimaat van verdraagzaamheid is hierbij een prioriteit. Bovendien heerst er een aangenaam en veilig leef- en leerklimaat, waar er ook ruimte is voor sport en ontspanning.

Wij geloven dat de school naast een sociaal-, economisch- en pedagogisch beleid ook een welzijnsbeleid moet voeren. Wij hebben dan ook oog voor het welbevinden van onze leerlingen. Door hen positief te benaderen, proberen wij hun zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfrespect te vergroten. Leerlingen met moeilijkheden worden door de leerkrachten opgevangen. De leerlingenbegeleiders, studiegeleiders en mentor ontfermen zich over hen samen met het CLB.

Onze school is een Nederlandstalige school in Brussel en behoort tot het net van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Wij gaan respectvol om met de ideologische, religieuze, sociale of politieke achtergrond van onze leerlingen en hun ouders. Het is belangrijk om elkaar te leren kennen, te leren respecteren, samen te werken en elkaar te helpen.

Toch blijft volwaarkinderendig Nederlandstalig onderwijs onze permanente zorg. Wij moedigen aan dat alle leerlingen en hun ouders op onze campus Nederlands spreken. Voor de anderstalige leerlingen zorgen wij in de eerste graad van het secundair onderwijs voor extra taalomkadering. De taal kennen is essentieel om kansen te kunnen grijpen. Het stimuleren van een uitgebreidere talenkennis is één van onze doelstellingen. We geven de thuistaal van onze leerlingen een plaats door toe te staan dat ze op de speelplaats de taal mogen spreken die ze verkiezen.

De kwaliteit van de school is het werk van het onderwijzend, ondersteunend en onderhoudspersoneel. Een systematische zelfevaluatie houdt de vinger aan de pols. Het KAE beschikt over een evenwichtig en vooral enthousiast team.

Wij verwachten veel van onze leerkrachten: gedegen vakkennis, pedagogische en communicatieve vaardigheden, een dynamische didactische aanpak, initiatiefbereidheid voor het opzetten van vakoverschrijdende projecten, een sterke teamgeest en een grote betrokkenheid bij de school. Ook aan horizontale en verticale samenwerking hechten wij veel belang. Jaarlijks worden onze leerkrachten hierop geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

 

speelplaats