Missie & visie

De missie en visie van het GO! Atheneum Etterbeek bevatten de identiteit van de school en de doelen die wij nastreven voor de ontwikkeling en de toekomst van onze leerlingen.

Het koninklijk Atheneum Etterbeek

Een school met een gezicht, oren en visie.
Een school met traditie

Missie

Permanent bundelen en ontwikkelen wij onze knowhow, expertise en competentie om ze optimaal aan te wenden voor de vorming van onze jongeren. De maximale ontplooiing van de persoonlijkheid van elke leerling is ons doel. Naar school gaan op het KAE is meer dan gewoon schoollopen.

Waar gaan we voor?

Voorbereiden op het hoger onderwijs is onze kerntaak, wij vormen de intellectuelen van morgen. Wij zetten in op een stevige cognitieve basis én op een uitdagend leerklimaat. Daarom staat onderwijsvernieuwing hoog op onze agenda.

Wij verwachten veel van leerlingen en leraren. Er lopen ontzettend veel projecten om ook de persoonlijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen.

Schoollopen op het KAE is leuk. Het welbevinden van onze leerlingen ligt ons immers nauw aan het hart. We zorgen voor een omgeving waarin alle leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen en vangen de kinderen met moeilijkheden op.

Visie

Als school willen wij ons profileren. Onze sterke reputatie danken wij aan de kwalitatieve opleiding waarvoor we staan: studievaardigheden bijbrengen, voorbereiden op het hoger onderwijs door een stevige cognitieve basis te verweven met het ontwikkelen van sociale vaardigheden, empathie en kritische zin …
Zowel op het domein van wiskunde, wetenschappen als talen kunnen wij een opmerkelijke staat van verdiensten voorleggen. Onze lessentabellen van de derde graad zijn bijzonder. Leerlingen die kiezen voor een wetenschappelijke richting krijgen op het KAE een lessenpakket wiskunde en wetenschappen dat aan hun verwachtingen voldoet en dat weinig scholen ons nadoen. In de taalrichtingen krijgen de leerlingen naast Nederlands, Frans en Engels ook Duits én Spaans aan.

engagementsbeursEen opleiding aan het KAE biedt een breed referentiekader dat gemakkelijk aansluiting geeft op verdere studies.  Wij hechten belang aan het doorgeven van kennis. Vanzelfsprekend hebben wij ook oog voor andere opvoedkundige facetten. Wij werken bewust aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Wij eisen discipline in studie en omgang, maar ook hoffelijkheid van iedereen.
Wij willen het ethisch en esthetisch gevoel aanscherpen. Het exploreren van literatuur, muziek en cultuur is belangrijk. Even essentieel vinden wij dat men respectvol leert omgaan met zichzelf, anderen en met de omgeving. We willen dat onze leerlingen niet alleen een historisch kader hebben, maar ook begrijpen wat er in de wereld gebeurt, zodat ze hun plaats in de wereld beter kunnen vinden.

Onze school is geen eiland in de samenleving, ze staat er midden in. Jaar na jaar bieden wij onze leerlingen een geïntegreerde werkweek, een actieve toneelvereniging, een leerlingenfestival … en tal van projecten die de persoonlijkheid verder ontwikkelen. Via de leerlingenparticipatie wakkeren wij ook de zin voor initiatief en verantwoordelijkheid aan. Opvoeden tot weerbare, kritische én democratische burgers is onze taak.         

Vandaag kenmerkt de samenleving zich door individualisme, toch blijven wij ijveren voor een samenleving kinderenwaarbij er verbondenheid belangrijk is, waarin jongeren aangespoord worden om verantwoordelijkheid te nemen, waarin er naast rechten ook nog plichten bestaan. Wij kiezen voor engagement en openheid naar de samenleving.

Onze school biedt een veilige plek waar leerlingen ongestoord kunnen en willen leren en waar zij zich geaccepteerd voelen. Onze leerkrachten staan garant voor een beschermende omgeving waarin pestgedrag en agressie niet worden getolereerd. Het streven naar een klimaat van verdraagzaamheid is hierbij een prioriteit. Bovendien heerst er een aangenaam en veilig leef- en leerklimaat, waar er ook ruimte is voor sport en ontspanning.

Wij geloven dat de school naast een sociaal-, een economisch- en pedagogisch beleid ook een welzijnsbeleid moet voeren Wij hebben dan ook oog voor het welbevinden van onze leerlingen. Door hen positief te benaderen, proberen wij hun zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfrespect te vergroten. Leerlingen met moeilijkheden worden door de leerkrachten opgevangen. De leerlingenbegeleiders ontfermen zich over hen, al dan niet in samenwerking met het CLB.

sportdagOnderwijs mag niet langer toegespitst worden op reproductie, ook creativiteit is zeer belangrijk. Geheugenwerk is niet onbelangrijk, maar wat wij zeker nastreven is een kritische ingesteldheid. Daarom benadrukken wij bij onze leerlingen het vragen stellen, het discussiëren, het probleemoplossend werken, het origineel durven zijn. De tijd van het uitsluitend doceren is voorbij, leve de interactieve benadering. Wij zoeken naar onderwijsvormen die aansluiten bij de leefwereld van jongeren, want interesse is de eerste stap naar kennis en kunde. Zo wordt leren een vanzelfsprekende en plezierige activiteit. Onze leerlingen participeren actief aan de lessen en leren zo van hun fouten, die onlosmakelijk met leren verbonden zijn.
Het leerklimaat moet uitdagend zijn, inspelen op de mogelijkheden van de jongeren en de zelfontplooiing bevorderen. Onze leerlingen moeten kunnen “groeien”.

Onze school is een Nederlandstalige school in Brussel en behoort tot het net van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Wij gaan respectvol om met de ideologische, religieuze, sociale of politieke achtergrond van onze leerlingen en hun ouders. Het is belangrijk om elkaar te leren kennen, te leren respecteren, samen te werken en elkaar te  helpen.

Volwaardig Nederlandstalig onderwijs is onze permanente zorg. Wij moedigen aan dat alle leerlingen en hun ouders op onze campus Nederlands spreken. Voor de anderstalige leerlingen zorgen wij in de eerste graad van het secundair onderwijs voor extra taalomkadering. De taal kennen is essentieel om kansen te kunnen grijpen, een goede talenkennis is een voorwaarde, het stimuleren van een uitgebreidere talenkennis is een doestelling waarvoor we staan.

 

De kwaliteit van de school is het werk van het onderwijzend, opvoedend en onderhoudspersoneel. Een systematische zelfevaluatie houdt de vinger aan de pols. Het KAE beschikt over een evenwichtig en vooral enthousiast team.

Wij verwachten veel van onze leerkrachten: gedegen vakkennis, pedagogische en communicatieve vaardigheden, een dynamische didactische aanpak, initiatiefbereidheid voor het opzetten van vakoverschrijdende projecten, een sterke teamgeest en een grote betrokkenheid bij de school. Ook aan horizontale en verticale samenwerking hechten wij veel belang. Jaarlijks worden onze leerkrachten hierop geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

 

speelplaats